• תקנה 75 לתקנות סד"א תוקנה, ונוסחה החדש הוא: "בעל דין יצרף לכתב טענותיו העתק של כל מסמך הנזכר בו, זולת אם אינו מצוי ברשותו או בשליטתו." המדובר בשינוי לנוסח התקנה הקודם אשר התייחסה למסמכים עליהם "מסתמך" בעל הדין.
• הוספה תקנה 173ב לתקנות סד"א לפיה "בעל דין לא יצרף לכתב בי-דין או לתצהיר ולא ימסור לבית המשפט מסמך מקורי אלא את העתקו, זולת אם הורה בית המשפט אחרת…"
• תוקנה תקנה 198 לתקנות סד"א, המסדירה כעת במפורט את סדר הדין באשר למתן פסיקתא.
• הוספה תקנה 256א לתקנות סד"א, לפיה משיב אשר לא הגיש תשובה להמרצת פתיחה ולא ביקש לקיים דיון עד תום המועד להגשת תשובה, רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.
• תוקנה תקנה 467 ובוטלה תקנה 468 לתקנות סד"א, העוסקות בבקשת עיכוב ביצוע וסעד זמני לאחר פסק דין. נקבע מעתה כי לאחר הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור, הסמכות להורות על עיכוב ביצוע או סעד זמני נתונה לבית המשפט של ערעור.