רקורד משפטי, לצִדך.

חברות, מסחרי, ליטיגציה

טלפון

03-6935250

  • התביעה "הנגזרת" היא יצירה מיוחדת בדיני החברות אשר מוגדרת כ- "תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה" (ס' 1 לחוק החברות). המדובר על תביעה אשר יוזמים אנשים קשורים לחברה (בדרך כלל בעל מניות או דירקטור), בשם החברה ובאשר לנזק אשר נגרם באופן ישיר לחברה  (ולא מכח עילת תביעה אישית של התובע בפועל), זאת […]

  • סעיף 191 לחוק החברות מקנה סמכות רחבה לבית המשפט להתמודד עם מצבים של הסרת קיפוח כלפי בעל/י מניות מיעוט בחברה. כאמור בפסיקה: "המונח 'קיפוח' לא הוגדר די צרכו בחוק. הפסיקה, עוד בטרם חקיקת החוק החדש, קבעה כי עילת הקיפוח רחבה היא, והיא עשויה להתאים למקרים שונים שבהם תחושת ההוגנות מורה כי יש לתת סעד לצד […]

  • • תקנה 75 לתקנות סד"א תוקנה, ונוסחה החדש הוא: "בעל דין יצרף לכתב טענותיו העתק של כל מסמך הנזכר בו, זולת אם אינו מצוי ברשותו או בשליטתו." המדובר בשינוי לנוסח התקנה הקודם אשר התייחסה למסמכים עליהם "מסתמך" בעל הדין. • הוספה תקנה 173ב לתקנות סד"א לפיה "בעל דין לא יצרף לכתב בי-דין או לתצהיר ולא […]

  • דיני החברות מסדירים מספר דרכים לרכישת חברות ובהם "מיזוג", ו- "הצעת רכש" מניות. בעסקת מיזוג, מועברים כלל הנכסים והחיובים, של 'חברת יעד' 'לחברה קולטת', וכתוצאה מכך מתחסלת חברת היעד. הצעת רכש מניות הינה הצעה לרכישת מניות, המופנית לציבור בעלי המניות של חברה (קיימים מספר סוגים של הצעות רכש). לכל אחד מן הדרכים הללו מנגנוני אישור […]

  • הסכמי תוכנה או Software licensing Agreements, נבדלים זה מזה במודלים העומדים בבסיסם ובתנאים הייחודיים הנגזרים מכל מודל שונה. המודל המסורתי הקנייני (closed source), מבקש להגן על קניינה- רכושה של החברה בעלת התוכנה, ובהתאם ניתן רישיון שימוש מוגבל בלבד ללקוח, במסגרתו נאסר על שינוי או ניסיון לשנות את התוכנה ו/או להפיץ אותה למשתמשים אחרים. לכן גם […]

  • בית המשפט המחוזי מרחיב ומגמיש את יכולתם של רוכשי נכס נדל"ני לממש את ערבויות חוק המכר שהנפיק הבנק במצב בו הקבלן פשט רגל – גם כשמדובר בנכס עסקי ולא בדירת מגורים נועם שרביט 22/7/09 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) מגן על כספי רוכשי דירות, מפני מקרה בו הקבלן יהפוך חדל פירעון והם […]